Business Risk Assessment & Manuals (procedures)

De huidige wet- en regelgeving met betrekking tot het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering berust op het uitgangspunt van een op risico gebaseerde aanpak, de ‘Risk Based Approach’. Deze methode is bedoeld om een betere, minder tijdrovende en een meer kosteneffectieve alternatief voor de normatieve aanpak te bieden, waardoor dienstverleners hun middelen beter kunnen concentreren op risicovolle cliënten en daarmee efficiënter voldoen aan compliance-eisen. Dit houdt in dat dienstverleners meer vrijheid krijgen met betrekking tot het nemen van maatregelen, afhankelijk van het risico dat een bepaald type cliënt, relatie, product of transactie met zich meebrengt.

Op grond van de witwaswetgeving moet een dienstverlener een schriftelijk risicobeleidsplan opstellen en goedkeuren waarbij de dienstverlener over procedures dient te beschikken om het risico in te schatten dat een bepaalde cliënt, relatie, product of transactie met zich brengt. Dit risicobeleid dient voort te vloeien uit een risicoanalyse van de eigen organisatie, het eigen dienstverleningspakket en de eigen te onderscheiden cliënten(groepen). In de wetgeving wordt dit ook aangeduid als de Business Risk Assessment (BRA).

Op basis van het risicobeleidsplan wordt beschreven op welke wijzen de risico’s worden uitgesloten dan wel worden beheerst (de strategie).

Aan de hand van het risicobeleidsplan worden vervolgens de relevante procedures en maatregelen schriftelijk verwerkt, in een zogenaamde Compliance Manual, gericht op voorkoming en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Hierin komen bijvoorbeeld de procedures die gevolgd dienen te worden bij het identificeren en verifiëren van (potentiële) cliënten en het melden van ongebruikelijke transacties zowel intern als extern. In de Compliance Manual komen ook de verantwoordelijkheden van de (Money Laundering) Compliance Officer en eventuele Money Laundering Reporting Officer.

Compliance Services Caribbean kan uw organisatie ondersteunen op het gebied van de ‘Risk Based Approach’ door het opstellen van een risicobeleidsplan (Business Risk Assessment) en een Compliance Manual. De Compliance Manual wordt in samenspraak met de dienstverlener samengesteld, zodanig dat deze voldoet aan de uitgangspunten van de geldende wet- en regelgeving.

Wens u meer informatie over deze dienstverlening? Neem vrijblijvend contact op met ons.