Integrity Policy: Code of Conduct & Ethics

Integriteit betekent in het algemeen dat mensen besef hebben van normen en waarden en respect en oog hebben voor de belangen van anderen. Integriteit betekent consistent en transparant zijn. Integriteit is ook een eigenschap van organisaties. In een integere organisatie is het duidelijk wat er van medewerkers verwacht wordt en is het helder wat niet acceptabel is. Leidinggevenden dienen betrokken te zijn en het goede voorbeeld te geven. In een integere organisatie bestaat (sociale) controle en zijn dilemma’s bespreekbaar.

Veel voorkomende integriteitschendingen binnen bedrijven en organisaties zijn onder meer:

  • Roekeloos gebruik van bedrijfseigendommen;
  • Onrechtmatig gebruik van werktijden voor privédoeleinden;
  • Nevenactiviteiten die in strijd zijn met het belang van het bedrijf;
  • Incorrect omgaan met overwerkregelingen en onkostendeclaraties;
  • Onjuiste besteding van budgetten;
  • Machtsmisbruik;
  • Seksuele intimidatie.

Onze ervaring leert dat een gebrek aan integriteit in een organisatie kan leiden tot structurele (grootschalige en veelvuldige) integriteitsschendingen. Om dit te voorkomen is een integriteitsbeleid, de Code of Conduct & Ethics (gedragscode), binnen een organisatie van groot belang.

Een sterk integriteitsbeleid bestaat uit verschillende componenten. Eén gedeelte hiervan is de Code of Conduct & Ethics. Compliance Services Caribbean kan uw organisatie assisteren met advies omtrent opstellen van en implementatie van een Code of Conduct & Ethics, zodat het voldoet aan de wettelijke eisen en dat het aansluit aan uw organisatie.