OUTSOURCING (ML) COMPLIANCE OFFICER

Compliance Services Caribbean vervult bij klanten de rol van de externe (ML) compliance officer in een rol die past bij uw situatie en organisatie en ondersteunen u met kennis, passende instrumenten en rapportages.

De (Money Laundering) Compliance Officer (hierna: (ML)CO) is belast met een algemene verantwoordelijkheid op strategisch niveau, zijnde de zorg voor de correcte implementatie en naleving door de dienstverlener van de wet- en regelgeving op het gebied van de voorkoming en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.  De (ML)CO faciliteert, adviseert en houdt toezicht op de lijnorganisatie bij het implementeren en onderhouden van compliance.

De (ML)CO maakt deel uit van het dagelijks management en vervult vaak een intermediaire functie tussen de toezichthouders en het management van dienstverleners in die zin dat zij het aanspreekpunt is bij toezichtvragen, bij audits en onderzoeken.

Compliance Services Caribbean biedt de mogelijkheid aan om als deskundige derde de functie van externe (ML)CO te vervullen. Dit betekent dat een ervarend medewerker van Compliance Services Caribbean de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de (ML)CO voor zich neemt, tot zover de lokale wet dit toelaat. Voorbeelden van de taken die door de externe compliance officer uitgevoerd kunnen worden zijn:

  • Volgen van ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving en deze zo nodig vertalen in interne regelingen en procedures;
  • Het uitvoeren van een uitgebreid cliëntenonderzoek (Enhanced Due Diligence-EDD) bij hoog risicocliënten;
  • Het adviseren / beoordelen van cliëntenfiles inzake de acceptatie van nieuwe cliënten en review en updaten van files en de risicobeoordeling;
  • Het monitoren van (High risk) transacties;
  • Periodiek rapporteren aan management inzake compliance;
  • Actueel houden van compliance procedures;
  • Het verzorgen van compliance trainingen binnen de organisatie;
  • In ontvangst nemen en beoordelen van interne meldingen, het beoordelen daarvan en indien van toepassing het adviseren inzake het melden van ongebruikelijke transacties aan de FIU;

Wenst uw organisatie haar (ML)CO-functie uitbesteden of wens u meer informatie over deze mogelijkheid? Neem contact met ons op.