Fraude Onderzoeken

Duidelijkheid en snelheid zijn geboden wanneer er binnen uw organisatie onregelmatigheden (of bij vermoeden hiervan) zoals fraude of diefstal zijn gepleegd. Forensic Services Caribbean brengt de aard en omvang van de onregelmatigheden zoveel mogelijk in beeld zodat de eventuele schade (materieel en immaterieel) beperkt blijft. Wij verdelen onze dienstverlening ten aanzien van het verrichten van fraude onderzoeken in tweeën, namelijk repressief en preventief.

Repressief
Welke mogelijkheden heeft u nadat er onregelmatigheden hebben plaatsgevonden? U kunt wellicht voor een arbeidsrechtelijke- of een civielrechtelijke aanpak kiezen. Maar ook het doen van een strafrechtelijke aangifte is wellicht een optie. Indien u die mogelijkheden in beginsel nog wilt openhouden en eerst meer wilt weten wat er nu precies heeft plaatsgevonden dan kunnen wij nader onderzoek verrichten, naar de aard, omvang en mogelijke betrokkenen bij de gepleegde fraude, diefstal en/of het misbruik van bedrijfseigendommen, faillissementsfraude en andere onregelmatigheden. Forensisch IT onderzoek kan deel uitmaken van het gehele onderzoek. De rapportages die door Forensic Services Caribbean worden opgesteld zijn van dusdanige kwaliteit dat ze de rechterlijke toets kunnen doorstaan. Onze rapportages kunnen, indien gewenst, deel uitmaken van het dossier bij de rechtbank. Het is aan de opdrachtgever om te besluiten om al dan niet aangifte te doen bij politie en/of het Openbaar Ministerie. Als intermediair kunnen wij de contacten voor u onderhouden met politie en/of justitie.

Preventief
Indien u wilt voorkomen dat onregelmatigheden plaatsvinden, kunt u vooraf inspelen op de risico’s die uw organisatie loopt. Wij kunnen u preventief van dienst zijn met het verrichten van een fraude risico analyse en of het verrichten van een achtergrondonderzoek.

Fraude risico analyse
Een fraude risico analyse is een uitstekende basis voor een fraudebeleidsplan waarbij samenhang is gebracht in risico’s en maatregelen. Aan een fraudebeleidsplan gaat een (korte) fraude risico analyse vooraf. Gesignaleerde (fraude) risico’s worden (per bedrijfsproces) beschreven. Geïnventariseerd wordt of de bestaande controlemiddelen zich lenen voor de gewenste fraudebeheersing. Indien nodig worden aanvullende (interne controle) maatregelen voorgesteld. Taken en verantwoordelijkheden van de verschillende afdelingen/functionarissen inzake fraudebeheersing worden vastgelegd. De uitgangspunten van het fraudebeleid worden beschreven en worden onderdeel gemaakt van het algehele beleid van het bedrijf, de organisatie. Medewerkers worden geïnformeerd over de uitgangspunten van dit beleid en hun eigen rol daarin.

Achtergrond onderzoek
Een achtergrond onderzoek houdt (over het algemeen) een onderzoek in naar feiten en omstandigheden die kunnen bevestigen dat niet getwijfeld hoeft te worden aan het bestaan en de bonafiditeit van een onderneming, haar bestuurders en eventuele relaties. Meer in het bijzonder is het in deze van belang om te achterhalen of de betrokken (rechts-) personen geen bedenkelijke antecedenten hebben. In een achtergrond onderzoek wordt doorgaans aandacht geschonken aan het business profiel, het financiële profiel van het bedrijf en het persoonlijke profiel van de bestuurders.

Het business profiel houdt ondermeer in: In wat voor soort ‘zaken’ doet het bedrijf? ‘Past’ de voorgenomen zakelijke transactie in dit businessprofiel? Wat voor reputatie heeft het bedrijf in de markt?
Het financiële profiel houdt ondermeer in: Wat is de financiële reputatie van het bedrijf? Zijn er faillissementen of schulden bekend? Hoe is het betalingsgedrag van het bedrijf? Indien er sprake is van een voorgenomen financiële transactie: Betreft het een gebruikelijke (in het kader van de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties) financiële transactie?
Binnen het persoonlijke profiel zal de identiteit van de aandeelhouders en bestuurders vastgesteld worden. Tevens wordt er ondermeer onderzoek gedaan naar: Wat voor reputatie hebben zij in de markt? Past zijn/haar profiel (functies/nevenfuncties) bij de voorgenomen transactie? Is er geen sprake van conflict of interest? Getracht zal worden te achterhalen of sprake is van eventuele antecedenten. De informatie van de desbetreffende personen en entiteiten wordt wereldwijd vergaard, waarbij gebruik wordt gemaakt van onze eigen ‘netwerken’, diverse bronnen en registers. Vanuit onze professionele achtergrond en uitgebreid netwerk kunnen wij de achtergrond van de (potentiële) klant en/of relatie onderzoeken.

Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek kunt u contact met ons op nemen.