Omkoping

Fraude is een containerbegrip waarmee wordt aangegeven dat iemand opzettelijk handelt door middel van misleiding of bedrog teneinde een onrechtmatig voordeel te verkrijgen. De term omkoping verschilt van de term fraude in die zin dat omkoping specifiek gerelateerd is aan handelingen die erop uit zijn om een ambtenaar of een persoon die een wettelijke plicht heeft, te beïnvloeden door het aanbieden, geven, ontvangen van een beloning. Deze beloning kan bestaan uit geld en of goederen. Er is sprake van omkoping  wanneer er door toedoen van de omkoper, gedragsverandering plaatsvindt bij degene die wordt omgekocht zodanig dat deze gedragsverandering bepalend is voor een zakelijk beslissing.  Omkoping doet zich voornamelijk voor bij ‘kickbacks’, waarbij bijvoorbeeld een commissie betaald wordt voor diensten die zijn geleverd.

Ervaring leert dat de meest voorkomende vorm van ontdekking van omkoping is, door een intern of extern tip. Forensic Services Caribbean kan op basis van zo’n tip een onderzoek verrichten naar onregelmatigheden die zich voordoen binnen de bedrijfsvoering van uw organisatie teneinde de handelingen die hebben geleid tot de omkoping, te achterhalen.  Daarnaast kunnen wij nagaan of de beleidsregels van de organisatie voldoen aan de regels zoals opgesteld in de nationale en internationale anti-omkopingsregelingen.

Voor meer informatie of bij een vermoeden van omkoping kunt u vrijblijvend contact met ons op nemen.