Integrity Policy: Incident Management

Op basis van de wetgeving dienen (financiële) diensten procedures en maatregelen te hebben ten aanzien van de omgang met en de vastlegging van gedragingen of gebeurtenissen die een ernstig gevaar kunnen vormen voor de integere uitoefening van de instelling.

Dit betreft onder andere de volgende soorten incidenten, gerelateerd aan de integriteit:

  • Belangenverstrengeling en benadeling van derden;
  • Incidenten die een gevaar vormen voor een integere bedrijfsvoering van de instelling;
  • Integriteitsincidenten inzake personen die een integriteitsgevoelige functie bekleden;
  • Directe aanwijzingen van witwassen en terrorismefinanciering;
  • Strafbare feiten of andere wetsovertredingen door de instelling of haar bestuurders of werknemers, die het vertrouwen in de instelling of in de financiële sector kunnen schaden.
  • Incidenten gerelateerd aan relaties met consumenten, cliënten of andere derden die het vertrouwen in de instelling of in de financiële sector kunnen schaden
  • Andere handelingen door de instelling of haar werknemers, die zodanig ingaan tegen hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt dat daardoor het vertrouwen in de instelling of in de financiële sector ernstig kan worden geschaad.

Deze gedragingen of gebeurtenissen worden incidenten genoemd en deze moeten onmiddellijk gemeld worden aan de toezichthouder.

Compliance Services Caribbean helpt u graag met het opzetten van procedures om dergelijke incidenten intern te laten melden en af te handelen om op basis daarvan te kunnen bepalen of een externe melding ook noodzakelijk is.

Indien een daadwerkelijk incident heeft plaatsgevonden bieden wij onze diensten aan vanuit Forensic Services Caribbean om het incident te onderzoeken, daarover te rapporteren om zodoende feiten en omstandigheden vast te stellen waaronder het incident heeft kunnen plaatsvinden.

Indien gewenst kunnen ook vanuit het onderzoek preventieve maatregelen worden voorgesteld. Het onderzoek en eventuele maatregelen kunnen als aanpak aan de toezichthouder worden gemeld ter ondersteuning van uw mitigerende maatregelen.